آنچه مي خوريم از چه ساخته شده است؟

ginger, powder, cooking

در علم  تغذيه  به  طور کلی  مواد تشکيل دهنده هر ماده غذايی مهمترين عامل در انتخاب آن ماده در هر نوع رژيم غذايی   می باشد. اين اهميت به حدی است که عده ای از متخصصان تغذيه، مواد غذايی را بر اساس مواد تشکيل دهنده آنها طبقه بندی می کنند. از آنجا که در بخش تغذيه ايران کاويان و در ساير منابع اغلب مطالب، مقالات و توصيه ها از اصطلاحات مربوط به مواد تشکيل دهنده مواد غذايی استفاده می شود، خلاصه ای در اين مورد در اين قسمت ارايه می شود.