تغذیه سالم

vegetables, onions, carrots

تغذيه سالم چيست؟ با اينکه هنوز علم به نقطه ای نرسيده است که بتواند نسخه ای قطعی برای تغذيه سالم ارائه دهد اما، از نقطه نظر سلامتی می توان دسته ای بزرگ از مواد غذايی را به عنوان غذای سالم نام برد. در اين بخش از ايران کاويان بيشتر در مورد اين مواد غذايی بخوانيد و سعی کنيد بيشتر از اين مواد مصرف کنيد.