مکمل های غذایی

vitamins, antibiotics, parsley

مکمل ها اصولا به دو منظور استفاده می شوند. دلیل نخست عدم دریافت کلیه مواد غذایی ضروری از طریق تغذیه است. متاسفانه امروزه بسیاری از مواد غذایی مصرفی ما فاقد ارزش غذایی هستند. روش های صنعتی تولید  و فرسایش املاح ضروری خاک شاید مهمترین عوامل برای پایین بودن ارزش غذایی هستند. دلیل دوم برای مصرف مکمل ها بهره بردن از خواص درمانی آنهاست. تحقیقات نشان داده اند که مصرف مکمل های غذایی در پیشگیری یا درمان برخی بیماری ها موثر است.